hkfaex title

2018
  • 成立香港中國白酒交易中心
  • 成立香港數碼資產交易中心
2017
  • 香港金融資產交易集團有限公司改組成立為香港證監會持牌機構
  • 集團獨家運營項目國窖1573·瓶貯年份酒正式在四川中國白酒產品交易中心上線
2016
  • 與瀘州老窖集團達成戰略合作意向
2015
  • 成立香港金融資產清算公司
  • 成立上海通衍信息科技有限公司
2014
  • 成立香港金融資產交易公司
2011
  • 成立香港金融資產交易及清算所